במדבר
נשא
בהעלתך
שלח לך
קורח
חוקת
בלק
פנחס
מטות
מסעי