top of page

פרשת השבוע

Old Hebrew Prayer Book

פרשת נשא

גם הם

לפי המסורת, נבחרו בני לוי לעבוד ולשרת את ה' אחרי חטא העגל כשהקב"ה מאס בבכורות והחליט להחליפם בשבט היחיד שלא חטא, שבט לוי. שבט לוי שימשו כגלגלי המשכן. הם היו אלה שפירקו, הרכיבו ונשאו את המשכן לאורך המסע הארוך במדבר.

אבל לא לכל בני שבט לוי היו תפקידים דומים. בסופה של פרשת במדבר, שקראנו לפני שבוע, תארה התורה את תפקידי בני קהת, אחת משלוש המשפחות של שבט לוי.

פרשתנו פותחת בתפקידי בני גרשון, עוד אחת ממשפחות הלוי. במסע בני ישראל, בני גרשון ישאו את היריעות המקיפות את המשכן ואת אלו הסוככות עליו. וגם את קלעי החצר ואת מסך שער החצר.

לבני קהת, אלה שהוזכרו בסוף פרשת במדבר, היה תפקיד מרכזי הרבה יותר. הם נשאו את הארון, השולחן, המזבחות ואת כל כלי הקודש.

פרשת נשא פותחת ואומרת: "וידבר ה' אל משה לאמר נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבתם למשפחתם" (במדבר ד, כא-כב).

ככל הנראה ישנן שתי מילים מיותרות בפתיחה הזאת. מדוע אומרת התורה 'גם הם'? האם לא יזכור אותם משה? מה פירוש המילים הללו?

אביא דוגמא הרבה יותר ארצית. מה קורה עם שחקן כדורגל שזוכה בגביע העולם אך ישב על הספסל במהלך כל המשחקים? האם זכה באליפות באותה המידה בהזכו אלה ששיחקו במהלך כל המשחקים?

למען האמת, עלינו להבין שהעמים, והקהילות (וגם קבוצות כדורגל), בנויים מגורמים שונים הנמצאים במקום שונה בהיררכיה. אני מניח שכל בני ישראל הסתכלו אל שבט לוי כשבט הנבחר. אבל גם בתוך השבט עצמו היתה תופעה דומה. בני גרשון הסתכלו אל בני קהת כבנים הנבחרים. תפקידם של אלה שנשאו את הארון נראה למראית העין הרבה יותר מרכזי מתפקידם של אלה שנשאו את יריעות ואת מסך המשכן.

בני אדם עשויים להעניק חשיבות רבה לאותם אלה המקיימים תפקידים היררכיים ומרכזיים. אבל כשהקב"ה מסתכל מלמעלה, הוא רואה קבוצת אנשים שבעצם הם שותפים לאותו עבר, הווה ,והכי חשוב, לאותו יעד.

מסופר על שביתה שעשו פעם כל אברי הגוף כנגד הבטן. הם טענו שהם אלה שעבדו קשה על מנת להאכיל את הגוף, והבטן רק נהנתה מעבודתם. אז הידיים החליטו שכבר לא יביאו אוכל לפה. הפה החליט שלא להפתח. השיניים כבר לא רצו ללעוס. הגרון לא רצה לבלוע. כתוצאה מכך, כל הגוף נחלש.

כשהקב"ה אומר לגבי בני גרשון 'נשא את ראש בני גרשון גם הם', הוא בעצם אומר: 'אל תחשבו שיש להם תפקיד משני. עבורי אין כזה דבר. עם ישראל הוא צוות עבודה, בדומה לגוף האדם, ולא מספר יחידים העובדים ביחד למען מטרות שונות.

"נשא את ראש בני גרשון גם הם", אומר הקב"ה.

עבורי אין מעמדות.
גם אלה נחשבים.

bottom of page