top of page

פרשת השבוע

Old Hebrew Prayer Book

פרשת ויקרא

עקבות משה

בשנת 1997, ביקרתי ב-'מכון שוקן', ואחזתי בידיי כתב יד עתיק מאוד של הסידור מהמאה חמש עשרה. איכות כתב היד היתה מעולה. הצלחנו לקרוא את קריאת שמע וברכותיה, ואת העמידה וכמעט את כל חלקי התפילה...חוץ מדף אחד שהיה שחור ונראה שרוף. שאלנו את פרופ' שמואל גליק, מנהל המכון, על פשר הדבר והוא ענה לנו שבאותו דף שחור הופיע 'סדר ההבדלה'. היהודים שקראו מאותו הסידור בזמן ההבדלה החזיקו את הנר מעל אותו דף והשעווה הרותחת עשתה את שלה וקלקלה את הסידור.
.
גם בעל כורחנו, עקבותינו נמצאים בספרים שלנו. אפשר לקחת 'הגדה לפסח', להריח אותה ולהזכר בתפריט של השנה שעברה. מי לא ראה פעם כתמים של מרק סבתא בהגדה? עקבות החוויות שלנו תמיד נשארות על הדף.
.
אפילו אם ניקח סידור מהצד, נוכל לדעת איזה דפים נפתחו יותר פעמים במהלך השנים, תמיד יופיע פס בצבע צהוב-חום ודפים אחדים בולטים יותר מאחרים.
.
גם בפרשתנו, פרשת ויקרא, קיימת תופעה דומה. מיד עם תחילתה, במילה הראשונה של הפרשה, נבחין באות 'א' זעירה במילה "ויקרא". אותה "א" קטנה שבתחילת פרשת ויקרא היא סימן לכך שגם משה השאיר את עקבותיו בתורה.
.
התורה מספרת לנו שכשמשה ירד מהר סיני לתת את התורה לישראל 'קרן עור פניו', פירוש הדבר שעור פניו זהר ויצאו ממנו קרני אור.
.
ולמה?
.
כשהגיע לתחילת הספר השלישי ושמע מא-להים את המילה 'ויקרא' הוא לא כל כך התלהב. אומר בעל הטורים שמשה לא רצה לכתוב את המילה "ויקרא", אלא את המילה "ויקר", כדרך שנאמר בבלעם, כאילו לא נראה לו ה' לו אלא במקרה. לבסוף הקב"ה ומשה הגיעו לפשרה, ומשה כתב א' זעירה. את אותו דיו שנשתייר בקולמוס, משה העבירו על ראשו ומשם הוא קיבל את קרני ההוד.
.
ולמה דווקא משה הרגיש אי נוחות כלפי האות 'א'? כי ה-'א' היא האות הראשונה של המילה 'אני', היא האות של האגו. משה הצנוע, החליט להקטין דווקא את ה-'א'. הוא לא ראה את עצמו כ-'א' גדולה, אלא רק כ-'א' זעירה. אלה הם עקבותיו של משה הענו הרשומים בתורה. אותה ה-'א' הזעירה היא חתימתו של הנביא.


bottom of page