top of page

פרשת השבוע

Old Hebrew Prayer Book

פרשת כי תשא

לחיים!

הגמרא דנה במסכת יומא באחת השאלות היותר רלוונטיות במסורת היהודית והיא השאלה האם פיקוח נפש דוחה את השבת. מספר חכמים מביאים את נימוקיהם לאותה שאלה, ואחד הנימוקים די קשור עם פרשתנו, פרשת כי תשא. אנו קוראים בפרשת כי תשא את פסוקי "ושמרו" שכולנו מכירים מתפילות השבת. "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתם ברית עולם" (שמות לא, טז). אמר רבי שמעון בן מנסיא "ושמרו בני ישראל את השבת" - חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה" (יומא פה עמ' ב).

התורה מצווה על שמירת השבת ולכן עלינו לדאוג לכך שיותר יהודים ישמרו אותה. ולכן, אם תראה יהודי בסכנת נפשות, חלל את השבת עליו על מנת שאותו יהודי יוכל בעתיד לשמור שבתות הרבה.

מדובר כאן בערך עליון המדרג את סדר העדיפויות הנחוץ במסורת הדתית שלנו. חז"ל הקפידו עד כדי כך על עקרון הזה עד שאפילו קבעו כי-"כל ספק נפשות דוחה את השבת" (דף פג.).

"אל תעשה חישובים", אומרת לנו הגמרא. "אל תזמין אולטרה-סאונד או סי טי על מנת לדעת אם מותר לך לחלל את השבת כדי להציל חיים".

הקביעה שפיקוח נפש דוחה, לא רק את השבת, אלא אף את כל האיסורים האחרים שבתורה (לבד מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים) היא אחד המחסומים האפקטיביים ביותר נגד הפנאטיזם הדתי.

מעשה ברבי חיים מצאנז שחלה בפרוס הפסח ונפל למשכב והרופאים המליצו לו שלא לאכול מרור בליל הסדר.

בכל אופן צוה ר' חיים להכין לו מרור ביד רחבה.

כיון שהגיעה שעת אכילת מרור, נטלו בידו ואמר בהתלהבות 'ברוך אתה...אשר קדשנו במצוותיו וציוונו ונשמרתם מאד לנפשותיכם' ומיד החזיר את המרור לתוך קערת הסדר.

....

"ושמרתם את חוקותי ואת משפטי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני ה'" (ויקרא יח, ה). "וחי בהם", ולא "שימות בהם" (יומא פה עמ' א), כפי שאמר האמורא שמואל.

"היו פנאטיים!", אומרים חז"ל. אך פנאטיים כלפי החיים!
רק אותו פנאטיזם ראוי לשבח.

bottom of page