top of page

פרשת השבוע

Old Hebrew Prayer Book

פרשת מקץ

הגיבור האלמוני

אמנם פסח הוא החג של ארבע הקושיות אבל חג החנוכה זכה בקושיה משלו. קושיה מפורסמת הנקראת "קושיית ה-"בית יוסף" ונראית פשוטה לכאורה. חנוכה הוא חג בן שמונה ימים לזכר נס פך השמן, שהיה אמור להספיק ליום אחד ודלק שמונה ימים. אבל לפי זה, הנס התרחש רק במהלך שבעה ימים כי עבור היום הראשון הייתה כמות שמן מספקת. ישנו, כביכול, נר אחד שדלק באופן טבעי ואינו מסמל נס כל שהוא! אם כך...למה התקינו הדלקת נרות חנוכה לשמונה ימים? אולי חנוכה היה צריך להיות חג בן שבעה ימים ולא בן שמונה?

לקושיה זו ניתנו פתרונות רבים, ואי אפשר, כמובן, לסקור את כולם.

ה-"בית יוסף" עצמו מביא בספרו שלוש תשובות.

. את הפך האחד חילקו לשמונה חלקים עבור שמונה ימים. הנס ארע כיוון שכל חלק קטן(1/8 מהפך האחד הספיק לדלוק יום שלם.
. בלילה הראשון מילאו את המנורה עם כל השמן שהיה בפך. הנס ארע ביום הראשון לאחר שהמנורה שדלקה כל הלילה התמלאה המנורה שוב בשמן, וכך בכל לילה.
. כל לילה, מיד כשמילאו את המנורה בשמן התמלא הפך שוב.

(כדאי לציין, שעל פי שתי התשובות האחרונות, הקושיה תהיה אז לגבי היום השמיני, בו היה מספיק שמן כדי להדליק את המנורה, וככל הנראה אין שם נס כל שהוא).

אחת התשובות המבריקות ביותר ששמעתי בנדון, הנה חידוש מאת הרב שמואל אבידור הכהן ז"ל. הוא טוען שאותו הנר הוא לכבודו של אותו כוהן גדול שלא התייאש בזמן חילול המקדש על ידי היוונים, והסתיר את אותו פך השמן בתקווה מלאה שיום יבוא והמקדש יחנך מחדש. ה-"קוקטייל" הזה בין חזון, תקווה, ואמונה שהיו באותו איש הוו נס בפני עצמו. מגיע לו נר נוסף...

לא מעט אנשים חושבים שהמילים "חלום" ו-"חזון" הנן מילים נרדפות. אך אין זה כך לחלוטין. לחלום ולהיות בעל חזון, אין זה בהכרח אותו דבר.

יוסף חולם בתחילת פרשת וישב ובונה את כל עולמו (לפחות את אותם הפרטים שהיו בשליטתו) מסביב לחזונו. פרעה, להבדיל, גם חולם. אך הוא מתעורר, וחוזר וישן והוא ממשיך לחלום...עם פרות ושיבולים. גם הוא חולם, כולנו חולמים. אך אינו יודע מה לעשות עם חלומו. הוא צריך שמי שהוא יבוא ויגיד לו מה לעשות.

לגבי יוסף המצב הוא שונה. התורה מתארת אותו באמצעות שתי מילים שונות. הוא "חכם" והוא "נבון". גם אלה אינן מילים נרדפות. חכם הוא אותו אדם המסוגל למצוא תשובה לכל שאלה. הנהלת אימפריה כמו האימפריה המצרית באותן שנות הרעב, דורשת המון חכמה. גם בעל חלום יכול להיות אדם חכם...אבל ה-"תבונה" היא דבר אחר. אדם נבון הוא אדם שעושה את הניתוח הנכון, אבל גם יודע לבצע נכון! נכון שיוסף היה חכם. אבל היתה זו תבונתו ולא רק חכמתו שהצילה את מצרים.

באותה מידה ניתן להגיד שזה נכון שהיה נס בחנוכה, אבל אותו הנס לא נוצר "יש מאין". מאחורי אותו נס נמצא הגיבור האלמוני של חג החנוכה: אותו כהן גדול, שמן הסתם גם חלם שיום יבוא והיוונים יגורשו מהבית יחד עם כל אליליהם. אבל הוא גם ידע לשמור ולהסתיר את אותו פך השמן, על מנת שאחרים שיבואו אחריו ויחנכו וידליקו מחדש את המנורה בעת חנוכת בית.

זה ההבדל בין בעל חלום ובעל חזון.

bottom of page