top of page

פרשת השבוע

Old Hebrew Prayer Book

פרשת ויקרא

אשרי הדור

פרשת ויקרא פותחת בעניין הקרבנות ואחד הקורבנות המוזכרים שם הוא קורבן הנשיא, המלך או המושל.

"אשר נשיא, יחטא; ועשה אחת מכל-מצות ה' א-להיו אשר לא-תעשינה, בשגגה ואשם. או הודע אליו חטאתו, אשר חטא בה והביא את-קרבנו שעיר עזים, זכר תמים. וסמך ידו, על-ראש השעיר, ושחט אתו במקום אשר ישחט את-העלה, לפני ה'; חטאת, הוא". (ויקרא ד, כב-כד).

בהתייחסו לאותם הפסוקים, אומר רש"י בביאורו לתורה:

"אשר נשיא יחטא", לשון "אשרי", אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו, קל וחומר, שמתחרט על זדונותיו. (רש"י ויקרא ד, כב בעקבות חז"ל בהוריות י,ע"ב וספרא ה, א).

אם נעיין בפסוקים הקודמים, נבין היטב מה היה המניע של רש"י בפירושו. כלפי הכהן כתוב בתורה: "אם הכהן המשיח יחטא" (ויקרא ד, ג). לגבי קרבן העדה, כתוב: "ואם כל עדת ישראל ישגו" (ויקרא ד, יג). כשמדובר על קרבן היחיד כתוב: "ואם נפש אחת תחטא בשגגה" (ויקרא ד, כז).

אבל לגבי הנשיא, ניסוח הפסוק הוא שונה ורש"י הוא רגיש לאותה העובדה. "אשר נשיא יחטא" כתוב כאן, והוא מפרש את המילה "אשר" מלשון "אשרי".

לפרופ' י' לייבוביץ, להבדיל, אין פרשנות כל כך אופטימית של הפסוק. גם הוא רואה שלגבי הנשיא לשון הכתוב שונה. בכל המקרים האחרים נאמר "אם הכהן המשיח יחטא", "ואם כל- עדת ישראל ישגו"- אבל על הנשיא נאמר:"אשר נשיא יחטא".

ועל זה אנחנו מוצאים במקורות שלנו דבר נוקב ביותר. כל נפש מישראל, ואפילו הכהן המשיח, ואפילו כל קהל ישראל - ייתכן שיחטא, אבל אין זה מחוייב המציאות ומחוייב ההגיון. ולכן נאמר שם "אם".

אבל הנשיא ודאי יחטא. מדוע? משום שהוא נשיא, ועצם השלטון יש בו כדי לקלקל ולהשחית את האדם. לכן, אין התורה מדברת על המקרה האפשרי (אם נשיא יחטא), אלא היא מתחילה קובעת: "אשר נשיא יחטא", משום שוודאי הוא שהנשיא יחטא. לא תיתכן נשיאות, לא ייתכן שלטון, שבעל השלטון לא ייכשל בחטא או בעבירה. וזהו היחס הכללי של התורה לשלטון: היא מכירה בו ובסמכותו, אבל - כבדהו וחשדהו. (מתוך הערות לפרשיות השבוע לישעיהו ליבוביץ ז"ל). אינני יודע מי משני הפירושים הוא הנכון...ייתכן מאוד ששניהם ודי לחכימא ברמיזא.

מי ייתן ונוכל לזכות לממשלה ומנהיגות בעלת כישרון להדריך אותנו בדרך הנכונה, וגם בעלת כישרון להודות על כישלונותיה וטעויותיה למען הכלל ועל מנת שגם אנחנו נוכל להגיד "אשרינו".

bottom of page